مطالب مرتبط با کلید واژه

آزمون کوتک رنو


کوتک؛ المپیاد کارشناسان فنی رنو ایران

کوتک؛ المپیاد کارشناسان فنی رنو ایران

این آزمون مهارت سنجی جهت پایش و ارزیابی سطح مهارت فنی و علمی کارشناسان یاد شده و بر اساس استاندارهای تعیین شده رنو هر دو سال یکبار توسط شرکت رنوپارس و با همکاری شرکت های ایساکو و سایپایدک انجام می گیرد.

ادامه مطلب