سبک رنو - آرشیو

معماری در خدمت طراحی

معماری در خدمت طراحی

تینا کنتنر (Tina Kentner) معماری است که در بخش طراحی هویت گروه رنو مشغول به فعالیت است. آیا فکر می کنید که در جایگاه اشتباهی قرار دارد؟ دقیقا بر عکس.