مطالب مرتبط با کلید واژه

ترمز


رانندگی با ترمز دستی بالا چه مشکلاتی ایجاد می کند؟

رانندگی با ترمز دستی بالا چه مشکلاتی ایجاد می کند؟

تصور کنید که به خانه رسیده اید و متوجه شده اید که در جاده با ترمز دستی بالا(ترمز دستی فعال) رانندگی کرده اید؟ یا کنجکاو هستید که اگر با ترمز دستی بالا(ترمز دستی فعال)  حرکت می کردید، چه اتفاقی می افتاد؟

ادامه مطلب